Dil Seçimi

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI

 

1- Kişisel Verilerin Aktarılması Politikası'nın Amacı ve Kapsamı


İşbu Kişisel Verilerin Aktarılması Politikası ile ("Politika"), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ve genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere elde edilen kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarımına ilişkin esaslar belirlenecek, kişisel veri işleme şartları kapsamında hangi amaçlarla ve kimlerle veri aktarımı yapıldığı işbu politika kapsamında detaylı bir şekilde açıklanacaktır.


İşbu metinde bundan sonra Kişisel Verilerin Aktarılması Politikası “Politika”; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kanun”; Kişisel Verileri Koruma Kurulu “Kurul”;. Sandalyeci Dayanıklı Tüketim Malları Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi “Sandalyeci” olarak adlandırılacaktır.


 2- Sandalyeci, Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine Uygun Olmak Suretiyle 3. Kişi ve Kurumlara Veri Aktarımında Bulunabilecektir.

 

Ø YURTİÇİ AKTARIM

Sandalyeci Kanun’da belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere elde edilen kişisel verileri, Kanun’un 8. maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızasını almak suretiyle 3. kişilere aktarabilecektir. Bunun haricinde Sandalyeci Kanunda öngörülen, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin aktarılabileceği hallerde de veri aktarım faaliyetinde bulunabilecektir.


Bu kapsamda;

 

1-   Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması Şartları


·     Kanunlarda açıkça öngörülmüş ise,

·     Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise,

·     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise,

·     Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu ise,

·     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise,

·     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu ise,

·     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenme zorunlu ise,


2-   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması Şartları


·     İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde,

·     Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,

·     Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında,

Belirtilen şartların varlığı halinde Sporthink ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın kişisel verileri 3. kişilere aktarabilecektir.


Ø YURTDIŞINA AKTARIM

Sandalyeci, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke) kişisel verileri aktarabilmektedir.


Sandalyeci, bu doğrultuda Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.


1-   Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması


Sandalyeci, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rızası var ise veya kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rızası yok ise, aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:


·     Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

·     Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

·     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

·     Sporthink’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

·     Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

·     Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

·     Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sporthink’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.


2-   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması


Sandalyeci gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve Kurul tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.


·     Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

·     Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler), kanunlarda öngörülen hallerde,

·     Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

Sandalyeci’nin elde etmiş olduğu kişisel veriler kural olarak yurtdışı ile paylaşılmamaktadır. Yabancı uyruklu kişilerin, Türk uyruklu olup da yurt dışında yaşayanların veya yabancı ülkede kurulu şirketler aracılığıyla Sandalyeci’ye gelen kişilerin kişisel verileri ilgili kamu kurumu, sigorta şirketi veya aracı kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.


3-   Sandalyeci’nin veri aktarımı yaptığı alıcı grupları ve veri aktarım amaçları işbu politikayla belirlenecek, alıcı grupları ve aktarım amaçları gerektiğinde güncellenecektir.


ALICI GRUPLARI AKTARIM AMACI

Sandalyeci’nin İş Alanı ile Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Bağlı kurum ve kuruluşların faaliyet amaçları ile ilintili ve sınırlı olarak, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinden kaynaklı olarak

Sandalyeci Tedarikçi ve Taşeron Firmaları

Sandalyeci’nin iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçi, taşeronlardan sağladığı hizmetleri yerine getirmesi ile ilintili ve sınırlı olarak

Saandalyeci Hissedarları

İlgili mevzuat hükümlerine göre Sandalyeci’nin ticari ve üretim faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

Sandalyeci İş Ortakları

Sandalyeci’nin ticari faaliyetlerine ilişkin faaliyet yürüten veya iş faaliyetlerini kolaylaştıran hizmetler sunan şirketler ile, işbirliğinin ve koordinasyonunun sağlanması, denetim ve geliştirme amaçlarıyla sınırlı olarak Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak.

Hukuken Bilgi Almaya Yetkili Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin ve gerçek kişilerin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak. Bu politikadaki hiçbir içerik hukuki tavsiye değildir ve hukuki tavsiye olarak kabul edilemez. Söz konusu metinler hazırlanırken o tarihteki şirketin çalışmaları ve yasal mevzuat esas alınmış olup; ileriki tarihte gerçekleşen değişiklikler çerçevesinde farklılıklar meydana gelebilir.

 

İLETIŞIM
Size Ulaşalım
Gizlilik ve çerez politikasını onaylıyorum.
-